ครูพรทิพย์  ชูบัว
  ครูจำลอง  ภู่ก๋ง

  ครูจิตรา  เมฆะ
  ครูพูนลาภ  เสถียรบุตร

  ครูวนิดา  เผนานนท์
  ครูวาทิน  ลิ้มจริยากุล

  ครูกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
  ครูโสวุฒิ  กล่อมเกลี้ยง

  ครูชูขวัญ  รัตนพิทักษ์ธาดา
  ครูจิรพงษ์  ขันโท

  ครูศรีประภา  ชมเชย

 

รองศัลย์ชัยยศ

  ครูรจนา  สุขแสนไกรศร      
  ครูนิตยา  เมตไตรพันธ      
  ครูรัชนี  เชี่ยวชาญไพรศรี      
  ครูวาสนา  รอดเชียง      
  ครูจำปี  นิลอรุณ      
  ครูวันเพ็ญ  พลอยทับทิม      
  ครูมัทนี  ภู่ธิชัย      
  ครูดาเรศ  แสงอินทร์      
  ครูสาลินี  ศรีสง่า
  ครูรัตนาภรณ์  จันทรัพย์
  ครูสุภืญญา  วิโรทัยสกุล