|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวิรัช เรืองทวิเศรษฐ
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย
นางสาวชนาธิป พลพวก
นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์
ว่าที่ร้อยโทคณิศร ตั้งพรสมาน
นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ
นายวาทิน ลิ้มจริยากุล
นางจิตติรัตน์ ลิ้มจริยากุล
นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล
นางจำปี นิลอรุณ
นางสาวนิตยา เมตไตรพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 168  
เข้าชมปีนี้ : 392  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,412  
  ผลการสอบแก้ รายวิชาค31102
  หมวด  ข่าวประกาศจากครูวิรัช   วันที่  27-03-2559

ผลสอบแก้ตัว รายวิชา ค31102 ปีการศึกษา 2558
 ประกาศ วันที่ 27 มีนาคม 2559
 
ชื่อ – สกุล เลขที่ ชั้น ผลการสอบแก้ตัว
นายจิรายุ  ทองสุทธิ์  1 ม. 4/4 ผ่าน
นายธนโชติ  ฉิ่งจัตุรัส 2 ม. 4/4 ไม่ผ่าน
นายนพณัช  กุลปราการ 3 ม. 4/4 ไม่ผ่าน
นายพรปวีณ์  สังสีโห 6 ม. 4/4 ผ่าน
นายวรายุส  เขียวอร่าม 8 ม. 4/4  
นายคณิน  แก้ววันทา 9 ม. 4/4 ผ่าน
นายณัฐพล  ศิริสม 10 ม. 4/4 ผ่าน
นายดิษพงษ์  จิระเรืองนนท์ 11 ม. 4/4 ไม่ผ่าน
นายศุภณัฐ  อ่ำสกุล 13 ม. 4/4 ไม่ผ่าน
นายเอกรินทร์  อินใจ 16 ม. 4/4 ผ่าน
นางสาวชนินาถ  สลับลึก 18 ม. 4/4 ผ่าน
นางสาวพรชิตา  โพธิ์เอี่ยม 39 ม. 4/4 ผ่าน
นางสาวสิรินทิพย์  สุนทรเรืองศิริ 42 ม. 4/4 ผ่าน
นายจตุรพร  แสงประเสริฐ 2 ม. 4/6 ผ่าน
นายชัยวัฒน์  แสนมณี 3 ม. 4/6 ผ่าน
นายชินพัฒน์  รัตนสุวรรณ 4 ม. 4/6 ผ่าน
นายทศวรรษ  หิรัญรัตนาพร 5 ม. 4/6 ผ่าน
นายธนพล  ศรีมงคล 7 ม. 4/6 ผ่าน
นายปัญญา  ปิตะแสง 11 ม. 4/6 ผ่าน
นายพงษ์ศักดิ์  ภิรัญคำ 13 ม. 4/6 ผ่าน
นายพลอธิป  เรืองพุ่ม 14 ม. 4/6 ผ่าน
นายวิทยา  จารึกนันท์ 16 ม. 4/6 ผ่าน
นายศุภโชค  พิพิธพงศานนท์ 18 ม. 4/6  
นายสหพันธ์  สิทธิประจักษ์ 19 ม. 4/6 ผ่าน
นายสุริยาวิชญ์  สุจินพรัหม 22 ม. 4/6 ผ่าน
นายอาทิตย์  ศรีหะชัย 23 ม. 4/6 ผ่าน
นางสาวกาญจนา  เทศเรือง 26 ม. 4/6 ผ่าน
นางสาวฐานิกา  นิลชูจิตร 27 ม. 4/6 ไม่ผ่าน
นางสาวฐิตาพร  นิลชูจิตร 28 ม. 4/6 ไม่ผ่าน
นางสาวธีรดา  สงศรี 29 ม. 4/6 ผ่าน
นางสาวนริศรา  อ่อนสมัย 30 ม. 4/6 ไม่ผ่าน
นางสาววริศรา  เงินสวัสดิ์ 33 ม. 4/6 ไม่ผ่าน
นางสาววิภา  สืบสุข 34 ม. 4/6 ผ่าน
นางสาวศิริ  อินทร์พงษ์ 35 ม. 4/6 ผ่าน
นางสาวสตกมล  ชาติพราหมณ์ 37 ม. 4/6 ไม่ผ่าน
นางสาวสิริโสภา  จิตพร 38 ม. 4/6 ไม่ผ่าน
นางสาวสุภาพร  สีกลิ่นหอม 39 ม. 4/6  
นายฉัตรดนัย  สุปัญญา 2 ม. 4/8 ผ่าน
นายณัฐพงศ์  ทองนิ่ม 3 ม. 4/8 ผ่าน
นายพงศธร  เต้าประยูร 4 ม. 4/8 ผ่าน
นายพุฒิพงศ์  ขั้วทอง 6 ม. 4/8  
นายมงคลรัตน์  กุลแก้ว 7 ม. 4/8 ไม่ผ่าน
นายวรุต  กาญจนดิษฐ์ 8 ม. 4/8 ผ่าน
นายวิทวัส  บ่อทอง 9 ม. 4/8 ไม่ผ่าน
นายศักดา  เรืองไรรัตนกุล 10 ม. 4/8 ไม่ผ่าน
นายธนภัทร  แก้วใจดี 11 ม. 4/8 ผ่าน
นายชวันธร  สุขสบาย 12 ม. 4/8 ผ่าน
นายณรัฐกรณ์  เจริญวงษ์ 13 ม. 4/8 ผ่าน
นายธนบูรณ์  เรือนปัน 14 ม. 4/8 ผ่าน
นายรัชชานนท์  รอดหลักดี 15 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวอัจฉรา  ณะลำพูน 16 ม. 4/8  
นางสาวชญานิศ  วิจิตรสุนทรกุล 17 ม. 4/8 ไม่ผ่าน
นางสาวปริยฉัตร  สนนุช 18 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวลักขณา  ศรีประเสริฐ 21 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวศิริขวัญ  มุ่งนำตระกูล 22 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวสุนิษา  รักษาพันธ์ 23 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวสุภัทรา  โสภณสิทธิกุล 24 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวอรพรรณ  สุนทรวัฒน์ 25 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวปภาวรินทร์  เพิ่มบุญมา 31 ม. 4/8 ไม่ผ่าน
นางสาวปาริฉัตร  เที่ยงรอด 32 ม. 4/8  
นางสาวรริศรา  จุลคณานุกิจ 33 ม. 4/8 ผ่าน
นางสาวแพรวพราว  ยาประดิษฐ 35 ม. 4/8  

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว