|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นายวิรัช เรืองทวิเศรษฐ
ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย
นางสาวชนาธิป พลพวก
นางสาวรินทร์ดา แสนพยุห์
ว่าที่ร้อยโทคณิศร ตั้งพรสมาน
นางสาวน้ำฝน สิทธิวรรณธนะ
นายวาทิน ลิ้มจริยากุล
นางจิตติรัตน์ ลิ้มจริยากุล
นายสุทธิรักษ์ สุขศิริสวัสดิกุล
นางจำปี นิลอรุณ
นางสาวนิตยา เมตไตรพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 168  
เข้าชมปีนี้ : 392  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,412  
  ว่าที่ร้อยตรีอานนท์ สกุลสัญชาติไทย
ตำแหน่งทางบริหาร
  - หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการ
  - ครู ค.ศ.1

ประวัติการศึกษา
  - ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  - ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน 

รายวิชาที่สอน
  - คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (ม.4)
  - คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 (ม.6)

ความสามารถพิเศษ
  - กีฬาเทเบิลเทนนิส

กิจกรรมที่สนใจ
  - ดูหนัง, ฟังเพลง, ออกกำลังกาย เช่น weight lifting