.
 
   
 

 
 
 
 
 
.....ใบความรู้ เรื่อง FlowChart
 
ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
บทที่ 1 : ข้อมูลและสารสนเทศ
 
ง33202 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทนำ : Visual Basic คืออะไร มีประวัติความเป็นมาอย่างไร / ทำไมจึงต้องเรียน Visual Basic
บทที่ 1 เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition
บทที่ 2 เรื่อง การสร้างโปรแกรมใช้งาน
บทที่ 3 เรื่อง การเขียนโปรแกรม (Code) ให้ตัวควบคุม
บทที่ 4 เรื่อง ข้อมูล ตัวแปร และค่าคงที่
บทที่ 5 เรื่อง การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
บทที่ 6 เรื่อง การใช้กล่องเลือกแบบต่างๆ, ปุ่มเลือก และการเพิ่มฟอร์ม
 
ง23104 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
 ทำแบบทดสอบ
บทที่ 1 ภาษาโลโก
บทที่ 2 องค์ประกอบหน้าต่าง
บทที่ 3 ทางเดินของเต่าโลโก
บทที่ 4 คำสั่งพื้นฐาน
บทที่ 5 คำสั่งเพิ่มเติม
บทที่ 6 การกำหนดค่าภาษาไทย
บทที่ 7 ตัวอย่างการเขียนคำสั่ง
บทที่ 8 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
แบบฝึกหัด
แบบทดสอบหลังเรียน
 
 
ง33201 โครงงานคอมพิวเตอร์
ใบความรู้ OSI Model
ใบความรู้ องค์ประกอบเค้าโครงของโครงงานคอมพิวเตอร
- ตัวอย่างโครงานคอมพิวเตอร์ 1
- ตัวอย่างโครงานคอมพิวเตอร์ 2
- ตัวอย่างโครงานคอมพิวเตอร์ 3
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงงาน
ความหมายและคุณค่าของการทําโครงงาน
โครงงานคอมพิวเตอร์
ลักษณะโครงงานคอมพิวเตอร์
องค์ประกออบเค้าโครง-รายงานคอมพิวเตอร์
ประเภทของโครงงานคอมพิวเตอร
การดําเนินการทําโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างหัวข้อโครงงานคอมพิวเตอร์