นายอุดม พรมพันธ์ใจ
(Mr.Udom Prompanjai)
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการจัดการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
 

 

นายธีระพล บัวแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย


 
 

 
 
ว่าที่ ร.ต.วรวิทย์ สุนทรวิทย์
(Acting Sub Lt. Worawit Sunthornwit)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 
 


นางสาวมิ่งขวัญ เทียมพัฒน์
(Miss Mingkwan Tiampat)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายอรุณ ทำบุญ
(Mr.Arun Thambun)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นายธวัช ครูวรรณะ
(Mr.Thavat Khuwanna)
พนักงานธุรการ ส 3
หน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ
1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานสารบรรณ และงานเลขานุการของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. จัดระบบงาน การควบคุมภายใน และการพัฒนาองค์กรของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ดำเนินการเกี่ยวกับวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
4.จัดทำข้อเสนองบประมาณและประมาณการรายจ่ายและแผนการใช้งบประมาณของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ ครุภัณฑ์ สวัสดิการ สวัสดิภาพการบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่ของสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. ประสานและดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น
7. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
   
 

นางจรัสพร ฉัตรทอง
(Mrs.Charatporn Chattong)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 
 

นางนวลจันทร์ ปกป้อง
(Mrs.Naunjun Pokpong)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 
  หน้าที่และดำเนินการเกี่ยวกับ   
 
1. งานติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษามัธยมศึกษา
2. วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแสวงหาทางเลือก และนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการศึกษามัธยมศึกษา
3. การพัฒนาศักยภาพระบบการติดตามประเมินผลการจัดการมัธยมศึกษา
4. งานติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์และดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อธำรงคุณภาพ การจัดการศึกษามัธยมศึกษา
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม/หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย